↑ Return to Cursuri și evenimente

Listă cursuri

Schimbari globale

Prof. dr. habil. Mihai Emilian Popa

Cursul își propune să abordeze schimbările globale de toate tipurile (climatice, biotice, schimbări în biotopuri, altele decât în atmosferă, tectonice, catastrofice), asa cum acestea au loc astăzi sau în trecutul geologic al planetei. Întrebările fundamentale la care se raportează cursul sunt: Ce sunt schimbările globale? Care este starea actuala? Ce schimbări globale au existat în trecut? Cum se studiază schimbările globale din trecut? Cum se studiază schimbările globale azi? Care sunt interacțiunile dintre geosfere și cum au evoluat ele?

Dinozaurii – cercetare, educație și promovare turistică

Conf. dr. Zoltan Csiki Sava

Cursul are un dublu deziderat: pe de o parte, familiarizarea cu o sumară și concisă istorie naturală a acestui grup de organisme dispărute, dar mai ales ilustrarea, prin informații și studii de caz de pe totate continentele, a modului în care dinozaurii, fascinanti și foarte populari, pot fi utilizati ca instrument optim în transferul către publicul larg a unor informații de ordin științific și conservaționist; in promovarea atractivă și de impact a cunoștințelor despre geodiversitatea și patrimoniul natural al unui teritoriu și in implementarea unor măsuri inovative și efective de protecție a geodiversității și de utilizarea acesteia în elaborarea unor strategii de dezvoltare regională sustenabilă.       

GIS

Conf. dr. Ionut Savulescu

Cursul urmărește dezvoltarea competențelor în domeniul sistemelor informaționale geografice și a sistemelor de calcul, prin dezvoltarea capacităților de analiză, producere, interogare și afișare a diferitelor categorii de date spațiale. Cursul propune ca studiu de caz modul de aplicare a GIS în analiza dinamicii spaţiale și temporale a mediului în contextul evoluţiei naturale şi a schimbărilor socio-economice. Este vorba de înțelegerea procesului de modificare în timp a unor elemente de pe o anumită suprafaţă, rezultat al eliminării/înlocuirii componentelor de mediu sau procesul gradual de modificare a compoziţiei, structurii comunităţii ori caracteristicilor ca urmare a perturbărilorcauzate de om într-o comunitate. Analiza multitemporală a peisajelor şi mediilor bazată pe imaginile satelitare este una din metodele de identificare şi cuantificare a dinamicii spațiului, inclusiv in ariile protejate.

Managementul diversității vegetale

Prof. dr. Paulina Anastasiu

Cursul se concentrează pe managementul speciilor invazive, un subiect de mare actualitate, acestea fiind responsabile pentru efecte dăunătoare grave asupra biodiversității și serviciilor ecosistemice aferente, precum și pentru efecte sociale și economice. Cursul propune cunoaşterea speciilor alohtone invazive din România, in Europa si in lume, a cauzelor şi a factorilor care favorizează invaziile biologice, a particularităţilor biologice / ecologice ale speciilor alohtone invazive şi a impactului potenţial pe care acestea îl pot avea asupra ecosistemelor, sănătăţii, vieţii sociale şi economice, a strategiilor de management pentru prevenirea şi controlul speciilor alohtone invazive. Tematica cursului include: noţiuni generale privind speciile alohtone invazive, factorii care favorizează invaziile vegetale, căi de pătrundere şi vectori, biologia si ecologia speciilor alohtone invazive, strategii de management [măsuri de prevenire, măsuri de control (mecanice, chimice, biologice), măsuri legislative naţionale şi internaţionale, monitorizarea speciilor alohtone invazive (obiective şi acţiuni specifice)].

Analiza și interpretarea mediilor geobiologice

Prof. dr. Iuliana Lazăr

Cursul propune abordarea si fundamentarea ştiinţifică a relaţiilor dintre mediul geologic şi biologia organismelor (ecologia, filogenia, modul de viaţă) din acel mediu, cât şi a distribuţiei în timp şi spaţiu a organsimelor şi mediilor respective. Fundamentarea ştiinţifică a acestor interconexiuni şi înţelegerea modului în care ele funcţionează, sustine imaginarea unor programe de management care să permită şi să stimuleze evoluţia şi dezvoltarea economică şi culturală, păstrând echilibrul patrimoniului natural şi cultural pentru o zona. Pentru fiecare dintre subiectele abordate se vor prezenta studii de caz rezultate din activitatile unor proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală, cu finanţare naţională (proiecte CNCSIS). O parte din studiile de caz prezentate s-au efectuat în cadrul unor arii protejate, contribuid astfel la cunoaşterea geodiversităţii acestor arii. Cursul contribuie la formarea unor echipe interdisciplinare capabile să propună si să implementeze programe coerente de dezvoltare locală, prin utilizarea ratională a tuturor tipurilor de resurse existente, în paralel cu programe de protecţie a mediului (natural, peisagistic, arhitectural, cultural), în contextul dezvoltării durabile a zonelor studiate.

Evoluția paleogeografică și paleoclimatică a spațiului circum-mediteranean în ultimii zece milione de ani

Prof. dr. ing Marius Stoica

Cursul abordează un subiect larg dezbătut de către comunitatea științifică. Se prezintă formarea și evoluția Paratethysului ca un spațiu acvatic delimitat la nord de Marea Mediterana, bazinele componente și modul cum acestea au interacționat de-a lungul timpului geologic. O atenție deosebită este acordată Bazinului Dacic, parte componentă a Partethysului Oriental, evoluției și interferențelor cu Bazinul Pannonic și Bazinul Euxinic.  De asemenea este prezentată “Criza Messinian”, eveniment dramatic ce  a afectat Marea Mediterană  și posibilele influentele în bazinele adiacente, inclusiv în Paratethys. În curs se mai prezintă formarea și evoluția Mării Negre și a Deltei Dunării, precum și influența perioadelor glaciare și interglaciare asupra lor.

Structuri demografice și socio-culturale

Dr. Anamaria Iuga

Cursul propune o introducere și familiarizare cu studierea reperelor comune socio-culturale ale unei comunități, adică a patrimoniului cultural și modul în care acesta devine element important în definirea identității locale. Cursul dezvoltă și subiectul influenței structurilor demografice asupra elementelor patrimoniului cultural și a identității locale, mai ales fenomenul migrației. Sunt prezentate și dezbătute metodele de cercetare a faptelor socio-culturale în științele sociale. Nu în ultimul rând, sunt oferite exemple de bună practică în studiul interdisciplinar, cu accent asupra relației dintre patrimoniul natural și cel cultural.

Hazarde și riscuri naturale

Prof. dr. Laura Comănesu

Cursul propune o abordare interdisciplinară și practic – aplicativă a fenomenelor naturale extreme, foarte importante prin frecvența lor, prin numărul mare de pierderi de vieți omenești și prin pagubele materiale însemnate din ultimele decenii. Managementul acestora, mai ales în etapa pre eveniment, necesita angrenarea unor specialiști din diverse domenii si o abordare inter și transdiciplinară. Obiectivele cursului vizează înțelegerea terminologiei geografice și argumentarea critică; înțelegerea cauzelor riscurilor naturale în raport cu societatea, a modului în care populația percepe hazardele naturale și modul de reacție comunitar la risc; identificarea unor etape și strategii ale răspunsului comunitar la risc; modul de evaluare a vulnerabilității în anumite areale;  explicarea cauzală a localizării  geografice, pe Glob și în România, a hazardelor naturale; raportul între hazardul natural și patrimoniul geomorfologic / geologic al unui areal.

Managementul patrimoniului cultural și istoric

Dr. Cristian Ciobanu

Cursul are drept obiectiv principal studiul conceptelor, metodelor, principiilor și reglementărilor care contribuie la dezvoltarea unui management pozitiv al patrimoniului istoric și cultural cu aplicații directe pe piața turistică. Un aspect prezentat pe larg și aprofundat în cadrul acestei discipline este interpretarea patrimoniului istoric și cultural ca element de bază pentru un management eficient. Cursul insistă de asemenea asupra rolului educațional al patrimoniului, mai ales în contextul ariilor protejate. Categoriile de patrimoniu, procesele de listare, Interpretarea și planificarea interpretativă sunt studiate practic, cu aplicații pe teren.

Geoconservare

Lect. dr. Alexandru Andrășanu

Cursul propune o introducere in acest nou domeniu al geostiintelor aplicate, familiarizarea cu noi concepte precum evaluarea geodiversitatii, geoeducatie, geoturism si geoparcuri. Sunt prezentate studii de caz din Romania si din Europa privind definirea si conservarea patrimoniului geologic si modul de interpretare a patrimoniului geologic, in corelatie cu interpretarea patrimoniului natural si cultural din ariile protejate. Prezentarile si exercitiile propuse, bazate pe cazuri reale din geoparcuri internationale, ajuta la dezvoltarea unor competente de baza in managementul patrimoniului geologic.

Investigatii geobiochimice

Prof. dr. Lucian Petrescu

Cursul aprofundeaza noțiuni privind stabilirea principalilor factori geochimici de migrație a elementelor în procesele exogene, relația elemente minore – sol – plante și date de geochimie medicală. Sunt prezentate studii de caz din România privind concentrația metalelor grele în fazele minerale ale solului și în plante, transferul metalelor grele din sol în vegetație, diagrame Eh-pH de stabilitate ale compușilor chimici anorganici, metode de investigații geochimice, metode de depoluare in situ, transformări suferite de materialele geologice în organismul uman, tehnici de modelare și interpretare a datelor și analiza datelor obținute folosind metoda clusterilor.

Arii protejate

Prof. dr. Cristian Iojă

Cursul propune o incursiune teoretică și practică în managmentul biodiversității și al elementelor de peisaj specific ariilor protejate naturale. Conceptele și noțiunile teoretice de arie protejată naturală, parc național, parc natural, rezervație a biosferei, sit Natura 2000, specie și habitat prioritar sunt armonios relaționate cu aspectele operaționale ale managementului ariilor protejate: zonare, planuri de management, administrare. Utilizarea a numeroase studii de caz relaționate cu procesul de infiintare, elaborare a zonarii si a planurilor de management, finantare ori administrare efectiva a ariilor protejate din Romania permite participantilor sa isi fixeze repere clare legate de provocarile pe care le presupune dezvoltarea si intretinerea unei retele de arii protejate.

Metodologia elaborării studiilor de impact

Ana-Maria Nistorescu

Evaluarea impactului asupra mediului este un proces sistematic care identifică și evaluează impacturile potențiale (pozitive / negative) pe care un proiect poate sa le aibă asupra mediului biofizic și socio-economic, care identifică măsuri ce trebuie aplicate pentru a se evita, minimiza sau reduce efectele negative și identifică măsuri pentru a spori beneficiile potențiale. Cursul abordează și propune spre dezbatere concepte și teorii privind tipurile de proiecte pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului, prezintă, definește și clarifică noțiuni de bază vehiculate în abordarea integrată a impactului de mediului și actorii care sunt implicați, prezintă legislația aplicabilă la nivel național și european în acest domeniu și studii de caz care exemplifică modul în care se desfasoară practic procesul de identificare, evaluare și cuantificare a impactului asupra componentelor de mediu și stării de sănătate a populației. În urma parcurgerii acestui curs studenții vor cunoaşte modul în care investiţiile socio- economice amprentează capitalul natural şi influențează modul de viată şi sănătatea populaţiei precum şi soluţiile care pot fi adoptate de actorii implicaţi astfel încât să se previna deterioararea mediului /să se prezerve capitalul natural / protejarea valorilor naturale.

Schimbări climatice si dezvoltare durabila

Lect. dr. Alexandru Andrasanu

Cursul propune definirea conceptului de dezvoltare durabilă, în contextul schimbărilor climatice. Pentru o mai bună corelare cu situațiile reale, cursul este corelat studiilor de caz din cadrul EVS (DEC Decoupling of Environmental Pressure from Quality of Life, GEO Geoconservation in Hateg Country Dinosaur Geopark, URB Urban Waste Prevention, NAT Innovation in European Nature Conservation Policy, RCR Resilient Coastal Regions, STR Sustainable Tourism and the Region) și studiului de caz propus de proiectul GEOSUST (Schimbari climatice și dezvoltare durabilă în Geoparcul Ținutul Buzăului). Lucrul în echipe multidiciplinare va permite abordarea temelor din perspective diferite. Realizarea unui raport de cercetare, în limba engleză, va contribui la dezvoltarea capacitîții de documentare, sinteză, analiză și interpretare, pe lângă familiarizare cu termenii specifici din literatura de specialitate.

Dreptul mediului

Dr. jurist Diana Petrescu

Cursul își porpune să dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză în probleme de drept al mediului, capacitatea de  folosire a metodei comparative în drept, dezvoltarea abilității de a gândi juridic,  incitarea pentru o abordare  multidisciplinară a fenomenului juridic, voința de a asigura promovarea și respectarea legalității. Cursul propune să ofere cunosținte fundamentale în urmatoarele domenii: Dreptul mediului în sistemul dreptului românesc; Aspecte juridice ale menținerii echilibrului ecologic; Protecția faunei în țara noastră; Regimul ariilor protejate si al monumentelor naturii; Protecția asezărilor umane; Considerații generale. Conceptul de asezare umană; Reglementarea activităților de construcții în asezările urbane; Alte reglementări privind protecția asezărilor omenești; Răspunderea juridică în domeniul protecției mediului; Precizări prealabile; Răspunderea contravențională; Răspunderea penală; Răspunderea civilă.


Medii destabilizate antropic

Sebastian Cătănoiu

Cursul propune o clasificare și evaluare a activităților umane cu efect de destabilizare a mediilor naturale, ca un pas esențial în elaborarea măsurilor și acțiunilor de management necesare pentru remedierea efectelor negative generate asupra sistemelor naturale. Sunt prezentate elemente de analiza a riscurilor de mediu și a impactului negativ generat de activitățile umane în mediul ”natural”, relațiile interferente în sferele economic – mediu – comunitate umană , exploatarea resurselor minerale, exploatările miniere de suprafață și subterane, abandonările miniere și de determinarea climatică influențată antropic, cu aplicare si cazuistica din ariile protejate.

Cursul de Fitodiversitate

Sebastian Cătănoiu

Cursul se concentreaza asupra fitodiversitatii și implicit a diversitatii la nivelul habitatelor ca elemente cheie al biodiversității. Cursul își propune să analizeze diversitatea biologică și implicit fitodiversitatea din perspectiva managementului habitatelor naturale. Pentru aceasta se va folosi analiza efectuată în managementul ariilor naturale protejate. În managementul habitatelor naturale un element important este reprezentat de comunicarea valorilor de biodiversitate către factorii interesați. Cursul își propune să abordeze principiile teoretice și practice ale cominicării valorilor de biodiversitate din arii protejate.

Evaluarea integrată a calităţii apelor de suprafaţă

Vasile-Mihai Togor

Apele de suprafață reprezintă una din resursele cele mai importante pentru comunitățile umane și unul din principalele beneficii generate de ariile naturale protejate. Cursul își propune sa abordeze analiza managementului resurselor naturale și implicit a apelor de suprafață din perspectiva comunităților locale ca principale beneficiare ale managementului ariilor naturale protejate. De asemenea, se va aborda problematica legislației de mediu ca principal instrument în controlul și managementul poluării, eutrofizării și acidifierii apelor de suprafață pornind de la aplicarea legislației în ariile protejate. Finanțarea activităților de management similar finanțării activităților din ariile naturale protejate este vectorul principal al sucesului menținerii calității apelor de suprafață.

Analiza dinamicii peisajului in ariile protejate

Tiberiu Gheorghe Chiricheș

Cursul abordeaza analiza dinamicii peisajului in ariile protejate din perspectivă strategică punand accent pe analiza integrată a componentelor. Cursul propune cunoaşterea şi înţelegerea corectă a semnificaţiei noţiunilor cu cea mai frecventă utilizare în domeniul peisajului, structura si functionalitatea peisajului si integrarea metodologica, conceptuala si practica a peisajului in studii de evaluare interdisciplinara. Analiza componentelor, intelegerea diversitatii peisajului si a modul de gestiune reprezinta un instrument important in managementul valorilor din ariile protejate.

Caracteristicile si managementul zonelor umede

Alina Ioniță

Cursul abordeaza strategic managementul zonelor umede, din perspectivă integrată. Cunostiintele dobandite vor facilita: dezvoltarea capacitatii de a initia si planifica strategii de masuratori care sa ofere datele necesare ilustrarii proceselor fizice si biogeochimice; implementarea unor programe de monitorizare; stabilirea de obiective manageriale in privinta conservarii/restaurarii zonelor umede.

Evaluarea si conservarea biodiversitatii

Tiberiu Gheorghe Chiricheș

Cursul propune modul de abordare a unor elemnte cheie in elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă a societății umane. Cursul va avea ca elemnt central abordarea notiunii de capital natural din punct de vedere al planificării strategice. Analiza conceptului actual de biodiversitate si clasificarea elementelor componente ale biodiversitatii se va face după modelul includerii elementelor de biodiversitate din arii protejate în planificarea strategica la nivel regional/local.